Vedtægter for Hvidovre Nærradio's Venner!

§1 

Navn og Hjemsted

Hvidovre Nærradio's Venner

Hvidovre Enghavevej 2c

2650 Hvidovre

Stiftet: 17. januar 2000

 

§2

Medlemsskab

 • Foreningen optager medlemmer, der kan tilslutte sig foreningens formål, at støtte Hvidovre Nærradio økonomisk og lave arrangementer for medlemmerne.
 • Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt dette udviser en væremåde der kan skade foreningens ry og omdømme.
 • Evt. eksklusion kan indbringes for den ordinære generalforsamling.

 

§3

Bestyrelsen

 • Foreningens bestyrelse består af en formand, næstformand, kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 • Der vælges for 2 år, dog således at formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, medens næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.
 • Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og skal mindst afholdes hver anden måned.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget.

 

§4

Regnskab

 • Foreningens regnskab føres af kasseren.
 • Regnskabsperioden går fra 1. januar til 31. december.
 • Foreningens revisor skal senest 1. februar have revideret regnskabet.
 • Kasseren fremlægger det reviderede regnskab på den ordinære generalforsamling.

 

§5

Ordinær generalforsamling.

 • Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
 • Der indkaldes gennem Hvidovre Nærradio og medlemsbladet med mindst 4 ugers varsel.
 • Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Formandens beretning
  4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Kontingent fastsættelse
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af revisor og suppleant
  9. Eventuelt

 

§6

Ekstraordinær generalforsamling

 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, med 4 ugers varsel og varsles gennem Hvidovre Nærradio og medlemsbladet.
 • Ligeledes kan ekstraordinær generalforsamling kræves, såfremt mindst halvdelen af foreningens medlemmer, skriftligt over for bestyrelsen, fremsætter krav herom, med angivelse af hvilke punkter der ønskes behandlet.

Stemmeret

 • Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der kan fremvise kvittering på betalt kontingent og som har været medlem af foreningen mindst 14 dage.

 

§7

Tegningsret

 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer - heriblandt formanden - er til stede.
 • Foreningen tegnes af formanden.

 

§8

Foreningens opløsning

 • Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling der er indkaldt med kun dette punkt på dagsordenen.
 • For at foreningen kan opløses kræves mindst 4/5 af foreningens medlemmer stemmer for foreningens opløsning. Er kraves om flertal ikke opfyldt indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen om foreningens opløsning tages ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte.
 • Hvis foreningen bringes til opløsning, vil et evt. overskud blive overført til Hvidovre Nærradio/Station1.
 • Hvis denne er ophørt, gives overskuddet til et, af bestyrelsen bestemt projekt i Hvidovre kommune.

 

Ændringsdatoer af vedtægterne

 • Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 17. januar 2000.
 • Revideret: 25. oktober 2000, 5. februar 2002, 13. marts 2002, 28. februar 2003, 11. februar 2013, 18. maj 2017, 6. maj 2019