§ 1       NAVN OG HJEMSTED

            Hvidovre NærRadio’s Venner

            Hvidovre Enghavevej 2c

            2650 Hvidovre

            Stiftet: 17. januar 2000.

 

§ 2       MEDLEMSSKAB

 • Foreningen optager medlemmer, der kan tilslutte sig foreningens formål, at støtte Hvidovre Nærradio økonomisk,og lave arrangementer for medlemmerne.
 • Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt dette udviser en væremåde der kan skade foreningens ry og omdømme.
 • Evt. Eksklusion kan indbringes for den ordinære generalforsamling.

 

§ 3       BESTYRELSEN

 • Foreningens bestyrelse består af en formand, næstformand, Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 • Der vælges for 2 år, dog således af formanden, 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, medens næstformand, kasserer, 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.
 • Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og skal mindst afholdes, hver anden måned.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget.

 

§ 4       REGNSKAB

 • Foreningens regnskab føres af kasseren.
 • Regnskabsperioden går fra 1. januar til 31. december.
 • Foreningens revisor skal senest 1. februar have revideret regnskabet.
 • Kasseren fremlægger det reviderede regnskab på den ordinære generalforsamling.

 

§ 5       ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 • Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
 • Der indkaldes gennem Hvidovre NærRadio, Hvidovre Avis og www.hnrsvenner.dk med mindst 4 ugers varsel.

 Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 • Valg af dirigent og referent
 • Valg af stemmetæller
 • Formandens beretning
 • Kasseren fremlægger det reviderede regnskab
 • Indkomne forslag
 • Kontingent fastsættelse
 • Valg af bestyrelse samt suppleanter
 • Valg af revisor samt suppleant
 • Eventuelt.

 

 § 6      EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 • Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, med 4 ugers varsel og varsles gennem Hvidovre NærRadio, Hvidovre Avis og www.hnrsvenner.dk
 • Ligeledes kan ekstraordinær generalforsamling kræves, såfremt mindst halvdelen af foreningens medlemmer, skriftlig over for bestyrelsen, fremsætter krav herom, med angivelse af hvilke punkter der ønskes behandlet.

 

STEMMERET

 • Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der kan fremvise kvittering på betalt kontingent og som har været medlem af foreningen mindst 14 dage.

 

§ 7       TEGNINGSRET

 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer - heriblandt formanden - er til stede.
 • Foreningen tegnes af formanden.

 

 

§ 8       FORENINGENS OPLØSNING

 • Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling der er indkaldt med kun dette punkt på dagsorden.
 • For at foreningen kan opløses kræves mindst 4/5 af foreningens medlemmer stemmer for foreningens opløsning. Er kravet om flertal ikke opfyldt indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen om foreningens opløsning tages ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte.
 • Hvis foreningen bringes til opløsning, vil et evt. overskud blive overført til Hvidovre NærRadio / Station 1
 • Hvis denne er ophørt, gives overskuddet til et, af bestyrelsen bestemt projekt i Hvidovre Kommune.

 

 

            ÆNDRINGSDATOER AF VEDTÆGTERNE

 

 • Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 17. januar 2000.

 

 • Rev. 25. okt. 2000, d. 5. feb. 2002, d. 13. marts 2002, d. 28. feb. 2003, d. 11. feb. 2013, d. 18. maj 2017, d. 6.maj 2019, d. 14. marts 2022