Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Tirsdag d. 25. april 2023 kl. 17.50

i Kometen/medborgersalen

Afholdes lige før bankospillet.

Bestyrelsen i Hvidovre Radio m.fl.s Venner har været samlet, for at se på, og drøfte foreningens fremtid.

 

Bestyrelsen ser ind i en transformationstid, hvor vi vil transformere os fra ”Hvidovre Nærradios Venner” til en noget bredere forening, og vil derfor fremlægge følgende forslag på en Ekstraordinær Generalforsamling.

Bestyrelsen vil fremsætte følgende forslag:

 

Hvidovre Nærradio m.fl.s Venner skifter til et nyt navn Støtteforeningen Hvidovre.


Vedtægternes §1 foreslås ændret:

Fra

§1 Navn og Hjemsted

Hvidovre Nærradio m.fl.'s Venner

Hvidovre Enghavevej 2c

2650 Hvidovre

Stiftet: 17. januar 2000

Til

§1 Navn og Hjemsted

Navn: Støtteforeningen Hvidovre

Hjemsted: Hos den til enhver tid siddende formand for foreningen

Stiftet: 17. januar 2000

 

 Vedtægternes §2 foreslås ændret:

Fra:

§2 Foreningens formål

Det er foreningens formål, at:

 • støtte Hvidovre Nærradio økonomisk.
 • støtte de, af bestyrelsen, udvalgte humanitære institutioner, herunder hospitalsafdelinger, der arbejder med syge børn.
 • afholde aktiviteter for foreningens medlemmer.

Til:

§2 Foreningens formål

Det er foreningens formål, at:

 • skaffe midler til donationer/tilskud/sponsorater til, de af bestyrelsen udvalgte institutioner, hospitalsafdelinger, foreninger, klubber m.m., som bestyrelsen finder værdige til modtagelse heraf.
 • afholde aktiviteter for foreningens medlemmer.

 

Vedtægternes §6 foreslås ændret:

Fra:

§6 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 • Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
 • Der indkaldes gennem Hvidovre NærRadio, Hvidovre Avis og hnrsvenner.dk med mindst 4 ugers varsel.
 • Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Formandens beretning
  4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Kontingent fastsættelse
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af revisor og suppleant
  9. Eventuelt

 

Stemmeret

Stemmeret på den ordinære generalforsamling har ethvert medlem, der kan fremvise kvittering på betalt kontingent og som har været medlem af foreningen mindst 14 dage.

Til:

§6 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 • Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
 • Der indkaldes gennem Hvidovre Avis og foreningens hjemmeside med mindst 4 ugers varsel.
 • Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Formandens beretning
  4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Kontingent fastsættelse
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af revisor og suppleant
  9. Eventuelt

 

Stemmeret

Stemmeret på den ordinære generalforsamling har ethvert medlem, der kan fremvise kvittering på betalt kontingent og som har været medlem af foreningen mindst 14 dage.

 

Vedtægternes §7 foreslås ændret:

Fra

§7 Ekstraordinær generalforsamling

·        Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, med 4 ugers varsel og varsles gennem Hvidovre NærRadio, Hvidovre Avis og www.hnrsvenner.dk med mindst 4 ugers varsel.

·        Ligeledes kan ekstraordinær generalforsamling kræves, såfremt mindst halvdelen af foreningens medlemmer, skriftligt over for bestyrelsen, fremsætter krav herom, med angivelse af hvilke punkter der ønskes behandlet.

 

Stemmeret

Stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling har ethvert medlem, der kan fremvise kvittering på betalt kontingent og som har været medlem af foreningen mindst 14 dage.

Til

§7 Ekstraordinær generalforsamling

·        Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, med 4 ugers varsel og varsles gennem Hvidovre Avis og foreningens hjemmeside med mindst 4 ugers varsel.

·        Ligeledes kan ekstraordinær generalforsamling kræves, hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer, skriftligt over for bestyrelsen, fremsætter krav herom, med angivelse af hvilke punkter der ønskes behandlet.

 

Stemmeret

Stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling har ethvert medlem, der kan fremvise kvittering på betalt kontingent og som har været medlem af foreningen mindst 14 dage.

 

Vedtægternes §9 forslås ændret:

Fra:

§9 FORENINGENS OPLØSNING

 • Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling der er indkaldt med kun dette punkt på dagsorden.
 • For at foreningen kan opløses kræves mindst 4/5 af foreningens medlemmer stemmer for foreningens opløsning. Er kravet om flertal ikke opfyldt indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen om foreningens opløsning tages ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte.
 • Hvis foreningen bringes til opløsning, vil et evt. overskud blive overført til Hvidovre NærRadio / Station 1
 • Hvis denne er ophørt, gives overskuddet til et, af bestyrelsen bestemt projekt i Hvidovre Kommune.

Til:

§9 FORENINGENS OPLØSNING

 • Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling der er indkaldt med kun dette punkt på dagsorden.
 • For at foreningen kan opløses kræves mindst 4/5 af foreningens medlemmer stemmer for foreningens opløsning. Er kravet om flertal ikke opfyldt indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen om foreningens opløsning tages ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte.
 • Hvis foreningen bringes til opløsning, vil et evt. overskud blive givet til et, af bestyrelsen bestemt projekt i Hvidovre Kommune. Hvis der i bestyrelsen ikke kan opnås kvalificeret flertal for et projekt, gives overskuddet ubeskåret til Børne- og ungdomsafdelingen på Hvidovre Hospital.

 

Som det fremgår af ovenstående, ønsker vi at foreningens pt. ca. 512 betalende medlemmer, via en Ekstraordinær Generalforsamling, tager stilling til bestyrelsens forslag.Hvidovre Nærradio m.fl.s Venners hjemmeside.

Vi kan ses på www.hnrsvenner.dk

Du kan skrive til os på: hnrsvenner@gmail.com

Telefonnr.: 71 94 17 49.

Du kan også møde os på Facebook (Hvidovre Nærradios Venner)

 

Del siden